Inzendvoorwaarden

Het Platform Beeldjagers is een online platform voor de presentatie van beeldcollecties. Beeldjagers heeft tot doel het brede publiek van Stichting MOTI, museum of the image, kennis te laten maken met relevante beeldcollecties. Door collecties breed toegankelijk te maken beoogt het museum kennisdeling – en kennisontwikkeling op het brede domein van de beeldcultuur te bevorderen en onderzoek te stimuleren. De Website en het Platform Beeldjagers hebben geen commercieel oogmerk en richten zich uitsluitend op de museale doelen van presenteren, onderwijseducatie en kennisbevordering op het onderwerp.

Artikel 1. Inzendingen voor het Platform Beeldjagers

 1. De Inzender kan een thematische Beeldcollectie inzenden als onderdeel van het Platform Beeldjagers. Een Beeldcollectie bestaat uit door de Inzender samengestelde verzameling van Beeldmateriaal, voorzien van een korte beschrijving (160 tekens), een lange beschrijving (maximaal 200 woorden), en per beeld voorzien van een credit (bronvermelding met vermelding van de naam van de maker/rechthebbende).
 2. De Inzender krijgt de beschikking over een persoonlijk account, inclusief de gebruiksmogelijkheden van het account. Personen met een account worden hierna aangegeven als Inzender.
 3. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen een Beeldcollectie insturen. Ondernemingen mogen zonder toestemming van MOTI geen account aanmaken.
 4. Met de inzending geeft de Inzender MOTI toestemming om de Beeldcollectie voor onbepaalde tijd op het Platform Beeldjagers voor museale doeleinden ten toon te stelen. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van MOTI en de Inzender om met het Platform Beeldjagers een digitale beeldcollectie voor de lange termijn te realiseren.
 5. MOTI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgaaf van redenen het tentoonstellen van (een deel van) de ingezonden Beeldcollectie te weigeren.
 6. Indien de Inzender om persoonlijk redenen de ingezonden Beeldcollectie van het Platform Beeldjagers wil laten verwijderen, kan daartoe een onderbouwd verzoek gedaan worden aan MOTI via info@beeldjagers.nl.
 7. MOTI behoudt zich het recht voor om zonder verdere of nadere aankondiging door de Inzender op het Platform Beeldjagers geplaatst Beeldmateriaal en of andere gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, na melding door een derde van inbreuk op de rechten van die derde op dat Beeldmateriaal of die gegevens.

Artikel 2. Redactie door MOTI

 1. De ingezonden Beeldcollectie wordt vooraf beoordeeld door een redactie die door MOTI is ingesteld.
 2. Aan de hand van artistieke en juridische criteria bepaalt de redactie namens MOTI of een inzending al dan niet tentoongesteld wordt op het Platform Beeldjagers.
 3. De Inzender staat er voor in dat hij beschikt over de vereiste eigendomsrechten en/of gebruiksrechten om de Beeldcollectie te kunnen tentoonstellen op het Platform Beeldjagers, de redactie kan dat niet zelf controleren.
 4. Een Beeldcollectie mag evenmin verboden beeldmateriaal zoals bedoeld in artikel 3 bevatten.
 5. Over een afwijzing van een Beeldcollectie kan niet met de redactie gecorrespondeerd worden.

Artikel 3. Verboden beeldmateriaal

 1. Het is de Inzender niet toegestaan om op het Platform Beeldjagers een Beeldcollectie ten toon te stellen met beeldmateriaal:
  1. dat discriminerend is naar uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is;
  2. dat aanzet tot haat of oproept tot geweld of het lastigvallen van derden;
  3. dat leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
  4. dat in strijd is met de goede zeden, gewelddadig is of pornografisch materiaal bevat of daarnaar verwijst;
  5. waarin het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd;
  6. waarin persoonlijke gegevens en/of persoonsgegevens van anderen ter beschikking gesteld worden zonder de vereiste toestemming van die betrokkenen;
  7. waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee enige andere rechten van derden of rechten van MOTI geschonden worden;
  8. waarin een foto of beeltenis (“portret”) is opgenomen van een andere herkenbare persoon zonder diens toestemming.
 2. Of beeldmateriaal valt onder de in lid 1 genoemde categorieën van verboden beelden, wordt door de redactie vooraf beoordeeld.
 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Inzendvoorwaarden, mogen de activiteiten die de Inzender verricht in het kader van het Platform Beeldjagers en/of het Beeldmateriaal dat de inzender inzendt:
  1. niet op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  2. niet een commercieel karakter hebben;
  3. geen inbreuk maken op de rechten van MOTI en/of rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten;
  4. geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van MOTI te omzeilen.
 4. Indien MOTI zelf constateert of aanwijzingen van derden ontvangt dat de Inzender in strijd handelt met het bepaalde in deze Inzendvoorwaarden is MOTI bevoegd om de Inzender de verdere toegang tot het persoonlijke account te blokkeren en geblokkeerd te houden, alsmede alle overige maatregelen te treffen die MOTI nodig acht om verder misbruik te voorkomen, onverminderd het recht van MOTI om de door MOTI geleden schade op de Inzender te verhalen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid Inzender voor Intellectuele Eigendomsrechten op de Beeldcollectie

 1. De Inzender is en blijft volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de door hem ingezonden Beeldcollectie inclusief al het bijbehorende Beeldmateriaal.
 2. De Inzender staat er jegens MOTI voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de Beeldcollectie en het Beeldmateriaal, althans dat hij beschikt over de (gebruiks)rechten om de Beeldcollectie op het Platform Beeldjagers ten toon te stellen.
 3. De Inzender vrijwaart MOTI en alle aan haar gelieerde organisaties en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat door het Beeldmateriaal inbreuk maakt op enig geldend (intellectueel eigendoms-)recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen door de Inzender in strijd met deze Inzendvoorwaarden. Alle door MOTI gemaakte (juridische) kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken, zullen door de Inzender worden vergoed.
 4. Door een Beeldcollectie in te zenden voor het Platform Beeldjagers, staat de Inzender ervoor in dat:
  1. de Inzender bevoegd is om het Beeldmateriaal ter beschikking te stellen in overeenstemming met deze Inzendvoorwaarden;
  2. het Beeldmateriaal dat de Inzender ter beschikking stelt niet in strijd is met enige wet, of inbreuk maakt op enig rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden of MOTI, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van de Inzender of van enige derde partij voor het ten toon stellen van het Beeldmateriaal op het Platform Beeldjagers;
  3. de Inzender niet beperkt is door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot zijn recht om te handelen in overeenstemming met deze Inzendvoorwaarden en/of Beeldmateriaal ter beschikking te stellen.
  4. MOTI niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in het Beeldmateriaal dat de Inzender ter beschikking stelt, dan wel aan de uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;
  5. de Inzender bij uitsluiting verantwoordelijk is voor alle licenties, rapportage- en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van het Beeldmateriaal, dat de Inzender Gebruiker ter beschikking stelt op het Platform Beeldjagers.

Artikel 5. Notice & takedown

 1. MOTI zal meldingen van inbreuken op rechten van derden door Inzenders onderzoeken en indien mogelijk daar stappen tegen ondernemen.
 2. Indien een derde meent dat een Inzender met zijn Beeldcollectie inbreuk pleegt op diens rechten, dan wordt de derde verzocht dat te melden aan MOTI via een e-mail naar info@beeldjagers.org.
 3. MOTI behoudt zich het recht voor om de melding door te sturen aan de Inzender die verantwoordelijk is voor het Beeldmateriaal waar de kennisgeving betrekking op heeft.
 4. Indien uit de kennisgeving blijkt dat het Beeldmateriaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door MOTI worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
 5. MOTI zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de melding afkomstig is en de Inzender van de Beeldcollectie waar de kennisgeving betrekking op heeft.

Artikel 6. Aansprakelijkheid MOTI

 1. MOTI zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid te bieden, maar kan niet garanderen dat het Platform Beeldjagers te allen tijde zonder beperkingen of storingen zal functioneren. MOTI streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 2. Indien sprake is van technische problemen of in verband met het onderhoud of de beveiliging, is MOTI gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) het Platform Beeldjagers, haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van MOTI nodig is, zonder de Inzender daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.
 3. MOTI zal al het redelijke doen wat van haar verwacht mag worden om er voor zorg te dragen dat het Platform Beeldjagers beschikbaar is. MOTI garandeert in dit verband uitdrukkelijk niet:
  1. dat het platform Beeldjagers te allen tijde beschikbaar zijn,
  2. dat presentatie van de Beeldcollectie van de Inzender aan alle verwachtingen eisen van de Inzender voldoet.
 4. MOTI is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

Artikel 7. Account

 1. Om als Inzender gebruik te kunnen maken van het Platform Beeldjagers, dient de Inzender een persoonlijk account aan te vragen op de wijze zoals omschreven op de Website. Dit persoonlijke account geeft de technische mogelijkheid om een Beeldcollectie in te zenden.
 2. Het aanmaken van een account is pas mogelijk nadat de Inzender akkoord is gegaan met deze Inzendvoorwaarden. MOTI kan naar eigen inzicht bepalen of een account al dan niet verstrekt wordt.
 3. Door gebruik te maken van de diensten van MOTI verklaart de Inzender bekend en akkoord te zijn met de inhoud van deze Inzendvoorwaarden.
 4. De Inzender staat er jegens MOTI voor in dat de door hem verstrekte informatie (waaronder persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats en e-mailadres) voor het account correct en compleet is. De Inzender stemt ermee in dat MOTI deze (persoons) gegevens opslaat en gebruikt om het persoonlijke account te beheren, zoals nader uitgewerkt in artikel 8 van deze Inzendvoorwaarden. De Inzender stemt er tevens mee in dat bij een door de Inzender voor het Platform Beeldjagers ingezonden en tentoongestelde Beeldcollectie de daadwerkelijke naam (voornaam en achternaam) van de Inzender gepubliceerd zal worden.
 5. Personen jonger dan 16 jaar hebben toestemming van hun ouders of voogd nodig voor het aanmaken van een account. Door deze Inzendvoorwaarden te accepteren, garandeert de Inzender dat hij tenminste 16 jaar oud is of de genoemde toestemming heeft.
 6. Het is niet toegestaan om een account aan te maken op valse naam/de naam van iemand anders.
 7. De Inzender is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de persoonlijke inloggegevens voor het account en zal deze niet aan derden verstrekken teneinde misbruik door derden te voorkomen. De Inzender is aansprakelijk voor ieder gebruik door anderen van het persoonlijke account, met of zonder zijn toestemming of kennis daarvan voordat de Inzender MOTI van ongeoorloofd gebruik van zijn account op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 8. Verwerking persoonsgegevens

 1. Bij het faciliteren van het platform Beeldjagers verwerkt MOTI persoonsgegevens van de Inzender. Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. De Inzender heeft te allen tijde zelf de keuze of hij persoonsgegevens wil aanleveren. Echter, om een Beeldcollectie in te zenden voor het Platform Beeldjagers is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. MOTI geeft aan welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de werking van het account en het kunnen uploaden van een Beeldcollectie.
 2. De (door de Inzender ingevulde) persoonsgegevens die met zijn toestemming door MOTI worden verwerkt zijn de volgende:
  1. Voornaam en achternaam
  2. Adresgegevens
  3. E-mailadres
  4. Telefoonnummer
  5. Profielnaam (echte voor- en achternaam)
 3. MOTI verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor uitsluitend de volgende doeleinden:
  1. Voor het kunnen uploaden en inzenden van de Beeldcollectie voor het Platform Beeldjagers;
  2. Voor het kunnen verifiëren van de identiteit van de Inzender en om indien nodig contact op te nemen met de Inzender over het (on)rechtmatig gebruik van het Beeldmateriaal;
  3. Voor het kunnen vermelden van de naam van de Inzender (voor- en achternaam) bij de tentoongestelde Beeldcollectie op het Platform Beeldjagers.
  4. In uitzonderlijke gevallen kan MOTI (zonder toestemming) persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Uitzonderlijke gevallen betreffen bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken van (gerechtelijke) autoriteiten of handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen.
 4. De door MOTI verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden.
 5. MOTI hecht veel waarde aan transparantie over de manier waarop zij met de persoonsgegevens van Inzenders omgaat. MOTI geeft overigens altijd ook de mogelijkheid om de (door de Inzender verstrekte) persoonsgegevens zelfstandig in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
 6. Persoonsgegevens worden door MOTI met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MOTI handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 9. Overig

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de Overeenkomst kunnen, voor zover rechtens mogelijk, uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant aanhangig worden gemaakt.

Inzendvoorwaarden Beeldcollecties voor Platform Beeldjagers
Museum of the Image (MOTI), 9 oktober 2015