Disclaimer

Het Platform Beeldjagers is een online platform voor de presentatie van beeldcollecties. Beeldjagers heeft tot doel het brede publiek van Stichting MOTI, museum of the image, kennis te laten maken met relevante beeldcollecties. Door collecties breed toegankelijk te maken beoogt het museum kennisdeling – en kennisontwikkeling op het brede domein van de beeldcultuur te bevorderen en onderzoek te stimuleren. De Website en het Platform Beeldjagers hebben geen commercieel oogmerk en richten zich uitsluitend op de museale doelen van presenteren, onderwijseducatie en kennisbevordering op het onderwerp.
Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MOTI en de Inzender van de betreffende Beeldcollectie is het niet toegestaan om materiaal uit de beeldcollecties openbaar te maken, te verveelvoudigen of op enige wijze te gebruiken anders dan voor persoonlijk gebruik.

(Auteurs)rechten op de Beeldcollecties

Beeldjagers spant zich in om voor de ingezonden Beeldcollecties voor www.beeldjagers.org na te gaan of de (auteurs)rechten van rechthebbenden op de tentoongestelde beelden op de juiste wijze nageleefd worden. Inzenders van de Beeldcollecties hebben tegenover MOTI verklaard dat zij er voor instaan dat zij gerechtigd zijn om hun Beeldcollectie op Beeldjagers ten toon te stellen. De Inzender van de Beeldcollectie blijft dan ook te allen tijde aansprakelijk voor het door hen ingezonden materiaal.

Indien u een klacht heeft over een gepubliceerd beeld in een Beeldcollectie, dan kunt u deze aan MOTI kenbaar maken via de gehanteerd ‘Notice & take down’-procedure.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website en de collectie Beeldjagers is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u desondanks problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar info@beeldjagers.org. Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Beeldjagers is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze websites van derden.

Beeldjagers is een initiatief van Stichting MOTI, Museum of the image, Boschstraat 22, 4811 GH Breda, (hierna te noemen: ‘MOTI´). MOTI is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 20135936.

Notice & take down-procedure

MOTI zal meldingen van inbreuken op rechten van derden op tentoongestelde Beeldcollecties onderzoeken en indien mogelijk daar stappen tegen ondernemen. Indien u meent dat een Inzender met zijn Beeldcollectie inbreuk maakt op uw rechten, dan wordt uw verzocht dat te melden aan MOTI via een e-mail naar info@beeldjagers.org.

Deze melding dient de volgende informatie te bevatten:

  1. de URL van waar het naar uw mening inbreuk makende Beeldmateriaal is te vinden op Beeldjagers;
  2. een verklaring dat en waarom er naar uw oordeel inbreuk wordt gemaakt op uw rechten;
  3. uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres) zodat MOTI contact met u kan opnemen;
  4. een verklaring, voorzien van bewijsmiddelen die aantonen dat de informatie in uw melding van onrechtmatig gebruikt beeldmateriaal juist en volledig is en – in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – dat u rechthebbende bent op die intellectuele eigendomsrechten;
  5. indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – een beschrijving van het werk of de werken waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt met specificatie van de inbreuk, en een verklaring dat u eigenaar bent of aantoonbaar bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar;

MOTI behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de Inzender die verantwoordelijk is voor de Beeldcollectie waar de kennisgeving betrekking op heeft.

Indien uit de kennisgeving blijkt dat het Beeldmateriaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal het Beeldmateriaal door MOTI worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.

MOTI behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van het beeldmateriaal over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien het beeldmateriaal waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan MOTI bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het gebruik van het beeldmateriaal onmiskenbaar onrechtmatig is.

Door het doen van een kennisgeving vrijwaart de derde MOTI en alle aan haar gelieerde organisaties, haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van overige derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van beeldmateriaal. De vrijwaring heeft tevens betrekking op alle schade MOTI lijdt en nog zal kunnen lijden en/of de kosten die MOTI dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend, het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

MOTI zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de melding afkomstig is en de Gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

Notice & Take downprocedure Beeldjagers, MOTI, 9 oktober 2015

Cookies

Op de website www.beeldjagers.org wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren en cookies om het geanonimiseerde gebruik van de website te analyseren (Google Analytics). Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen.